Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

A A A

Przedszkola prowadzone przez samorząd miejski zapewnią bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie, tj. w godzinach 7.30 - 12.30, przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Świadczenia przedszkola przekraczające zakres godzinowy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują:

1) zajęcia wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:

  • gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne, spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,
  • zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,
  • zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,
  • gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
  • języki obce,

2) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie  zdolności twórczych, programy ekologiczne i  regionalne,

3) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach artystycznych i okolicznościowych oraz uroczystościach przedszkolnych.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko objęte tym wychowaniem do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, wynosi 1 złotych za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej oraz liczby godzin, w których dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego. Opłata ta nie obejmuje kosztów wyżywienia.

W przypadku, gdy z usług przedszkoli korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny, można na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna złożony do dyrektora przedszkola, obniżyć wysokość opłaty za drugie i kolejne dziecko o 20%.

Uchwała Nr XXXIII/369/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>