Wyniki otwartych konkursów

A A A

 

ZARZĄDZENIE NR 127.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

 

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja wydarzeń kulturalnych”

Zarządzenie Nr 127.2023

Ogłoszenie Nr 127.2023

......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 126.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej”

Zarządzenie Nr 126.2023

Ogłoszenie Nr 126.2023

......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 125.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa” 

Zarządzenie Nr 125.2023

Ogłoszenie Nr 125.2023

 ......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 124.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarządzenie Nr 124.2023

Ogłoszenie Nr 124.2023

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 115.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas”

Zarządzenie Nr 115.2023

Ogłoszenie Nr 115.2023

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 114.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

Zarządzenie Nr 114.2023

Ogłoszenie Nr 114.2023

 

.......................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 113.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie Nr 113.2023

Ogłoszenie Nr 113.2023

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 112.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie Nr 112.2023

Ogłoszenie Nr 112.2023

 

 

ZARZĄDZENIE NR 110.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” 

Zarzadzenie Nr 110.2023

Ogłoszenie Nr 110.2023

 

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  56.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2023 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Zarządzenie nr 56.2023

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  55.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2023 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Zarządzenie nr 55.2023

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  54.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2023 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

 Zarządzenie nr 54.2023

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  53.2023

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 lutego 2023 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie nr 53.2023

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 231.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 września 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z użytkowania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 231.2022

Ogłoszenie Nr 231.2022

...........................................................................................................................................................................................................

 ZARZĄDZENIE NR 191.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 02 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 191.2022

Ogłoszenie Nr 191.2022

 ...........................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 171.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych” 

Zarządzenie Nr 171.2022

Ogłoszenie Nr 171.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 170.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 170.2022

Ogłoszenie Nr 170.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 169.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem

Zarządzenie Nr 169.2022

Ogłoszenie Nr 169.2022

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 149.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 czerwca 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji”

Zarządzenie Nr 149.2022

Ogłoszenie Nr 149.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 148.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 czerwca 2022 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 148.2022

Ogłoszenie Nr 148.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 147.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 czerwca 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 147.2022

Ogłoszenie Nr 147.2022

 

 ............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 145.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

Zarządzenie Nr 145

Ogłoszenie Nr 145

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 144.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 7 czerwca 2022 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie Nr 144

Ogłoszenie Nr 144

........................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 125.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie 125.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 124.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie 124.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 123.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarządzenie 123.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 122.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym  „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarządzenie 122.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 121.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja wydarzeń kulturalnych”

Zarządzenie 121.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 120.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie 120.2022

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 81.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie 81.2022

Ogłoszenie 81.2022

........................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 51.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie 51.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 38.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 38.2022

Ogłoszenie wyników - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  37.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 37.2022

Ogłoszenie wyników - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

 

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 36.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 36.2022

Ogłoszenie wyników - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 35.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 35.2022

 Ogłoszenie wyników - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 156.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji, w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych”

Zarządzenie 156.2021

............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 155.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

Zarządzenie 155.2021

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 154.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie 154.2021

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 153.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie 153.2021

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 137.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”

Zarządzenie 137.2021

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 136.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w ramach programów przeciwdziałania narkomanii”

Zarządzenie 136.2021

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 135.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarządzenie 135.2021

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 134.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarządzenie 134.2021

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 133.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie 133.2021

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 132.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie 132.2021

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 129.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 15 czerwca 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarządzenie 129.2021

......................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 125.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie Nr 125.2021

Ogłoszenie Nr 125.2021

......................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR  92.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 92.2021

 

 ............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 86.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarządzenie 86.2021

 .............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 62.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Zarządzenie 62.2021

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 61.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Zarządzenie 61.2021

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 60.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

Zarządzenie 60.2021

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 59.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie 59.2021

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 100.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 74.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej  pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne”

Zarządzenie nr 100.2020

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 99.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 73.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie nr 99.2020

 

............................................................................................................................................................................................................ 

ZARZĄDZENIE NR 82.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 31 marca 2020 r.

 

w sprawie unieważnienia konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej”

Zarzadzenie 82.2020

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 81.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie unieważnienia konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 81.2020

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 80.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 31 marca 2020 r.

 w sprawie unieważnienia konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 80.2020

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 78.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: działalności nas rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

 

Zarzadzenie 78.2020.pdf

 

..............................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 77.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

 

Zarzadzenie 77.2020.pdf

 

...............................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 76.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

 

Zarzadzenie 76.2020.pdf

 

........................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 75.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Sochaczew z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy) oraz członków rodzin osób uzależnionych”

 

Zarzadzenie 75.2020.pdf

 

.....................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 74.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej  pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne”

 

Zarzadzenie 74.2020.pdf

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 73.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarzadzenie 73.2020.pdf

 

 

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 72.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarzadzenie 72.2020.pdf

 

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 57.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 04 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn.: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarzadzenie 57.2020

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 58.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 04 marca 2020 r.

 

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, współfinansowanego przez Miasto Sochaczew pn. „Realizacja programów profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy na terenie sochaczewskich szkół”

Zarzadzenie 58.2020

 

..............................................................................................................................................................................................................

Zarządzenie Nr 43.2020

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie : ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzeni Burmistrza Nr 43.2020.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 154.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 9 lipca 2019 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 154.2019

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 152.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 9 lipca 2019 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 152.2019

...................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 54.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

 

  1. Programu Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.
  2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Pomocy Społecznej.

Zarzadzenie NR 54.2019

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  42.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 lutego 2019 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 42.2019

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 94.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

Zarzadzenie 94.2018

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 30.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 stycznia 2018 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 30.2018

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 19.2018

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 19.2018

 

 

ZARZĄDZENIE NR 43.2017

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 lutego 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 43.2017.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 37.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 lutego 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 37.2017.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 98/16

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie 98/16.pdf

 

 


 

W styczniu 2016 r. burmistrz ogłosił dwa otwarte konkursy ofert, w których do podziału między lokalne organizacje pozarządowe było prawie 630.000 zł. Pulę rozdzielono niemal do ostatniej złotówki. Z pieniędzy tych skorzystają m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe i UKS-y, świetlice CARITAS i TPD, chór, harcerze, organizacje seniorskie i świetlice socjoterapeutyczne.

Komisja Konkursowa powołana przez burmistrza najpierw dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków. W terminie wpłynęły 53 oferty, a wymogi formalne spełniło 51 spośród nich.  W drugim etapie komisja oceniała propozycje pod względem merytorycznym, pozytywnie zaopiniowała 43 i to one uzyskały dofinansowanie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu - pomoc społeczna i NGO.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu - sport.pdf

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>