Plac Kościuszki

A A A

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

W dniu 29 lutego 2008r. Wojewoda Mazowiecki zawarł z Beneficjentem Gminą Miasto Sochaczew Umowę o dofinansowanie projektu nr: Z/2.14/III/3.3.1/1728/05/U/3/08 „Rewitalizacja Centrum Miasta Sochaczewa wraz z przywróceniem funkcji placu miejskiego Placu Kościuszki”, przyznając dofinansowanie w wysokości 71,5 % (w tym 65 % ze środków UE oraz 6,5 % ze środków budżetu państwa) kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji szczegółowo określonej we Wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 2 września 2005r., w dniu podpisania Umowy z Wykonawcą robót, a zakończyła 20.10.2006r.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centralnego placu miejskiego oraz jego otoczenia, stanowiąca jeden z najistotniejszych elementów Lokalnego Programu Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Sochaczew.
Długofalowym celem zrealizowanego projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów objętych projektem.

Zatem realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu aktywności gospodarczej i podniesienia poziomu cywilizacyjnego życia mieszkańców. Celem głównym projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze zdegradowanego obszaru Centrum miasta poprzez stworzenie infrastruktury poprawiającej wygląd miasta.

Cel ten został osiągnięty dzięki realizacji następujących celów bezpośrednich: umożliwienie bezpiecznego korzystania z terenów rewitalizowanych w niniejszym projekcie osobom niepełnosprawnym, co ma bezpośrednie przełożenie na zapewnienie równości szans. Po zrealizowaniu projektu Plac Kościuszki zyskał też nową wartość w oczach przyjeżdżających do Sochaczewa gości i turystów, którzy mogą korzystać z szerokiej lokalnej oferty kulturalnej w warunkach zapewniających wysokie walory estetyczne i użytkowe.

Istotnym problemem dla Miasta była pogłębiająca się niska wartość przestrzeni miejskich placów. Centrum rozplanowania lokacyjnego Sochaczewa jest obszerny rynek, Plac Kościuszki, który jednak nie pełnił funkcji centrum życia kulturalno-rozrywkowego miasta. Przed przebudową złe zagospodarowanie przestrzeni powodowało, że dawna funkcja placu miejskiego była zdominowana przez funkcje techniczne i plac pełnił rolę parkingu, węzła komunikacyjnego i przystanku autobusowego, w dodatku ze złym stanem nawierzchni. Podobna sytuacja istniała w odniesieniu do pozostałych elementów wchodzących w skład niniejszego projektu: ul. Farnej i Placu przy ul. Warszawskiej.

Projekt obejmował następujące zadania:
1) Przebudowa Placu Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
2) Przebudowa ul. Farnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
3) Przebudowa Placu św. Dominika (parkingu przy ul. Warszawskiej.)

Większa część powierzchni Placu Kościuszki zajęta była przez parkingi oraz pasy ruchu drogowego. Stan techniczny nawierzchni był bardzo zły, co pogarszał dodatkowo brak odwodnienia terenu. Zły system komunikacji pieszej powodował zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników. Plac sąsiaduje bezpośrednio z obiektami historycznymi miasta (muzeum - dawny ratusz, ruiny zamku), a także obiektami kultury i religii. Koncentracja w pobliżu punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych wyznacza szereg dogodnych powiązań funkcjonalnych. W ramach przedsięwzięcia dokonano częściowego odtworzenia dawnej zabudowy, uporządkowania przestrzeni skweru, wykonano nowy układ zieleni i małej architektury. Plac Kościuszki obecnie ma charakter ciągu pieszo-wypoczynkowego o charakterze zamkniętym. Wybudowana została fontanna oraz zainstalowane są ławki, latarnie i kosze na śmieci. Wykonany został z kostki granitowej obrys budynku starego ratusza.
Miasto przystępując do przebudowy Pl. Kościuszki postanowiło wykonać nowe oświetlenie odcinka ul. Farnej i części centralnej Pl. Kościuszki. Oświetlenie stylowe podkreśla zabytkowy charakter tej części miasta.
Dokonano przebudowy odcinka linii energetycznej napowietrznej na kablową wzdłuż północnej strony Pl. Kościuszki oraz wykonano przyłącza energetyczne do fontanny oraz przyłącza do wykorzystania na czas trwania imprez kulturalnych na Placu.
Celem inwestycji było usprawnienie warunków ruchu i poprawa jego bezpieczeństwa na ul. Farnej.
Zakres przebudowy obejmował kolektor w ul. Farnej wraz ze studzienkami rewizyjno-połączeniowymi oraz wpustami ściekowymi ulicznymi.
Na Placu przy ul. Warszawskiej wykonano 40 miejsc parkingowych w 2 rzędach równoległych do osi ul. Warszawskiej. Trzeci rząd, również w ułożeniu równoległym ma charakter postoju technicznego przeznaczonego dla autobusów lub busów. Przewidziano na nim 3 miejsca postojowe.
Wykonana została także dobudowa linii energetycznej oświetlenia na parkingu przy ul. Warszawskiej.

Cele projektu, wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu założone dla projektu zostały osiągnięte.


Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>