Rowerowy Szlak Chopinowski

A A A

 „Rowerowy Szlak Chopinowski” (w ramach działania 6.2 RPO WM)

● Całkowita wartość projektu: 5.008.000
● Koszty kwalifikowane: 5.008.000
● Poziom dofinansowania: 85%
● Kwota dofinansowania: 4.256.800

Przedmiotem projektu „Rowerowy Szlak Chopinowski” jest wybudowanie ścieżki rowerowej przy zachowaniu spójności z dotychczas istniejącą infrastrukturą drogową. Przewidywana długość ścieżki: ok. 6,5 km. Projekt realizowany byłby na terenie Gminy Miasta Sochaczew, w znacznej części na obszarach kolejowych, w pasie po rozebranych torach przemysłowych, wzdłuż odcinka trasy kolei wąskotorowej Sochaczew – Puszcza Kampinoska. Planowane przedsięwzięcie jest częścią projektowanej inwestycji polegającej na wybudowaniu ścieżki rowerowej o długości ok. 20 km Sochaczew – Żelazowa Wola – Brochów – Tułowice – Puszcza Kampinoska. Projektowana ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m w terenie zabudowanym i 2,0 m w terenie nie zabudowanym zostanie wykonana z kostki betonowej lub o nawierzchni mineralno-bitumicznej (asfaltowej).

Miejscem początkowym ścieżki rowerowej będzie teren przyległy do Muzeum Kolei Wąskotorowej. Miejscem końcowym projektu są granice miasta Sochaczew (bezpośrednie sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego).

Realizacja w/w przedsięwzięcia umożliwi aktywną formę rekreacji turystów i mieszkańców w połączeniu z wykorzystaniem walorów turystycznych leżącej k/ Sochaczewa Żelazowej Woli. Ponadto przyczyni się ono do podwyższenia standardu obsługi ruchu turystycznego, w tym zwiększenia dostępności atrakcji turystycznych z wykorzystaniem istniejącego potencjału kulturowego i przyrodniczego.

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; Działanie 6.2. Turystyka.

Projekt przeszedł pomyślnie oceny konkursowe uzyskując wysoką liczbę punktów. Z powodu nie wystarczającej alokacji na działanie projekt nie został wybrany do dofinansowania i nalazł się na liście rezerwowej.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>