Żłobek integracyjny dla 80 dzieci

A A A

Co roku w Polsce rodzi się ponad 300 tyś. dzieci, ale tylko 2% maluchów do trzeciego roku życia korzysta z opieki poza domem. To najmniej w Unii Europejskiej.                   

W Europejskiej Strategii Zatrudnienia zapisano, że aż 33% dzieci powinno mieć szansę na  instytucjonalną opiekę poza domem. Teraz chcemy się z tego wywiązać, między innymi poprzez realizację niniejszego zadania, tj. „Budowa Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie – nowoczesna jakość wczesnego dzieciństwa”.

Od kilku lat Gmina Miasto Sochaczew, jak i większość miast w Polsce, boryka się z problemem zbyt małej ilość miejsc w żłobkach. Na terenie Miasta Sochaczew od kilku lat już ist­nie­je po­trze­ba roz­woju in­sty­tu­cji o­pie­ki nad dzieć­mi do lat 3 (w wy­jąt­ko­wych przy­pad­kach do lat 4) ze wzglę­du na nie­za­spo­kojone po­trze­by spo­łecz­no­ści lo­kal­nych w za­kre­sie do­stęp­no­ści miejsc w tego typu in­sty­tu­cjach. W związku z tym władze samorządowe za sprawę priorytetową uznały budowę nowego żłobka miejskiego. Kiedy zakładano żłobek miejski w Sochaczewie, mieszkanie w bloku spółdzielczym na al. 600-lecia (obecny adres żłobka miejskiego) miało być jego wyłącznie przejściową siedzibą, do czasu wskazania nowej, „porządnej”. Ale do tej pory jej nie wskazano, a dodajmy, że w 2011 roku żłobek obchodził swoje 30-lecie. W ciasnych pomieszczeniach dwóch spółdzielczych lokali zaadaptowanych na potrzeby żłobka może przebywać tylko 35 dzieci z całego Sochaczewa. W kolejce każdego roku czeka około 100 najmłodszych naszych mieszkańców (tj. wy­stę­pu­je zna­czą­ce za­po­trze­bowanie ze stro­ny ro­dzi­ców na u­miesz­cza­nie dzie­ci w in­sty­tu­cji o­pie­ki nad małym dziec­kiem). Ratusz uznał, że nowy żłobek będzie miał charakter integracyjny, zatem by mógł opiekować się również dziećmi niepełnosprawnymi. Wszystkie pomieszczenia będą więc spełniać wszelkie wymogi pod tym względem,  i architektoniczne, i opiekuńcze, dysponując odpowiednimi salami terapeutycznymi. Przygotowanie władz miasta, związane z inwestycją w budowę nowego Miejskiego Żłobka jest wysoce dogłębne. Projekt budowy nowego Żłobka Miejskiego w Sochaczewie jest już gotowy (Miasto Sochaczew dysponuje pełną dokumentacją). Zaprojektowany/planowany nowy budynek przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych dzieci - GRUPA I (od 20 tygodnia życia do 1 roku życia) - 1 sala x 16 dzieci; GRUPA II (od 1 roku życia do 2 roku życia) - 2 sale x 16 dzieci; GRUPA III (od 2 roku życia do 3 roku życia) - 2 sale x 16 dzieci. Razem: 5 sal dla 80 dzieci (licz­ba no­wopow­sta­łych miejsc w in­sty­tu­cji o­pie­ki nad małym dziec­kiem bę­dzie zna­czą­ca w re­la­cji do licz­by dzie­ci w wieku do 3 lat). Projekt zakłada dobudowę nowego budynku do istniejącego budynku jednego z miejskich przedszkoli.

Nowy Żłobek wyposażony zostanie w odpowiednie pomoce dydaktyczne, zabawki, meble w taki sposób aby zapewnić dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych oraz zagwarantuje dzieciom właściwą opiekę pielęgniarską i edukacyjną poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem właściwych potrzeb dziecka. Rodzice będą mogli wcześniej wrócić na rynek pracy, spełniając się zawodowo.

Gmina Miasto Sochaczew w roku 2012 planuje rozpoczęcie budowy żłobka w lipcu 2012 r. W roku bieżącym zamierzamy zrealizować stan surowy otwarty budynku. Pozostałe roboty planowane są na rok 2013.

Miasto Sochaczew na realizację inwestycji planuje pozyskać środki zewnętrzne w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie Gminnych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch 2012”.

 

link do artykułu na stronie www.sochaczew.pl

Dokumentacja przygotowana została przez Referat Projektów Społecznych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie (aplikacja złożona 16 marca 2012 r.; na wyniki oczekujemy najprawdopodobniej już 20 kwietnia 2012 r.)

c.d.n.

 


 


Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>