Dowożenie

A A A

 

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Sochaczew mogą korzystać z dowozu dzieci do placówek oświatowych.    

  Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 150.2020 dowożenie uczniów.pdf

Zał. nr 5 Oświadczenie.pdf


Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2020r., poz. 910 ) obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 kształcenie specjalne, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,     w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Zgodnie z Art. 32 ust. 6 ww. ustawy:
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.                                        

1. Dowóz indywidualny
Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem               a Burmistrzem Miasta Sochaczew. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy.
Podstawą zwrotu kosztów jest Oświadczenie (Zał. nr 5 do Zarządzenia Nr …2020 z dnia ….2020 r.  Burmistrza Miasta Sochaczew), które stanowi podstawę do wypłaty ryczałtu                  za dowóz dziecka. Oświadczenie powinno być składane przez rodzica/opiekuna za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
Wniosek o powierzenie transportu powinien zostać złożony najpóźniej do 20 sierpnia każdego roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.


Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego – Zał. nr 1-wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego.pdf                                                                                                                                                                                      

  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.
  1. Zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego na przejazd autobusem PKS do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Rodzice niepełnosprawnego dziecka mogą powierzyć dowóz i opiekę PKS . Przewóz dziecka odbywał się będzie na podstawie wydanego biletu miesięcznego. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a Burmistrzem Miasta Sochaczew. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy.

Wniosek o powierzenie transportu powinien zostać złożony najpóźniej do 20 sierpnia każdego roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.


Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

wniosek o zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego dla ucznia niepełnosprawnego –Zał. nr 2 wniosek o zwrot kosztów zakupu biletu m-cznego dla ucz. niepełnospr..pdf                                                                                           

  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16

 

 

 

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>