Dowożenie

A A A

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Sochaczew mogą korzystać z dowozu dzieci do placówek oświatowych.    

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2020r., poz. 910) obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 kształcenie specjalne, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Zgodnie z Art. 32 ust. 6 ww. ustawy:
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.                                        

Dowóz dziecka niepełnosprawnego zorganizowany przez rodzica

Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Burmistrzem Miasta Sochaczew. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy.
Podstawą zwrotu kosztów jest oświadczenie, które stanowi podstawę do wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka. Oświadczenie powinno być składane przez rodzica/opiekuna za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego powinien zostać złożony najpóźniej do 20 sierpnia każdego roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.

Zwrot kosztów dowożenia dokonywany jest w oparciu o art. 39a ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 z późn. zm.), który reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko

Dowóz dziecka niepełnosprawnego autobusem PKS do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

Rodzice niepełnosprawnego dziecka mogą skorzystać z zorganizowanego przez PKS dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Przewóz dziecka odbywał się będzie na podstawie wydanego biletu miesięcznego. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Burmistrzem Miasta Sochaczew. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy.

Wniosek o powierzenie transportu powinien zostać złożony najpóźniej do 20 sierpnia każdego roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

wniosek o zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego dla ucznia niepełnosprawnego

  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

W pozostałych przpadkach z wnioskiem o zorganizowanie dowozu ucznia niepełnospranego do placówej oswiatowych należy zwrócić się do Burmistrza Miasta w terninie do 30 czerwca każdego roku.

Dokumenty do pobrania

1. Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

2. Wniosek o zwrot kosztów zakupu biletu miesięcznego dla ucznia niepełnosprawnego

3. Oświadczenie potwierdzającego realizację uzgodnionych warunków umowy

3. Uchwała_XXIX/327/22_w_sprawie_średniej_ceny_paliwia_2022-2023.pdf

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16

 

 

 

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>