Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

A A A

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 122, ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 roku, poz. 910 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pracodawca ubiegający się na podstawie art. 122, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 roku, poz. 910 z późn. zm.) o dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika do określonego zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie, składa wniosek do jednostki samorządu, właściwej dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, załączając do niego następujące dokumenty:

  1. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 roku , poz. 391), poświadczone za zgodność z ich oryginałami.
  2. kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu jego przygotowania do zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  3. zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego egzaminu czeladniczego lub dyplom z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
  4. zaświadczenie i protokół z egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego po zakończeniu okresu przyuczenia młodocianego pracownika do wykonywania prac w określonym zawodzie lub zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego wystawione przez Izbę (w przypadku kiedy pracodawca jest rzemieślnikiem).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 708 z późn. zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy (w tym przypadku jednostce samorządu terytorialnego właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, zgodnie z art. 122, ust. 6 ustawy Prawo oświatowe) dodatkowo następujące dokumenty:

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej winny być przedstawione w wypełnionym formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.);

 Druki do wypełnienia znajdują się poniżej.

 Jednocześnie zachęcamy się do zapoznania się z wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej de minimis:

 http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1845

 Pliki do pobrania: 

Wymagane załączniki :
 
 
 
 

  

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>