Szkolnictwo niepubliczne

A A A

Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Sochaczew

Wnioskodawca

 • osoby prawne, którymi są m.in.: stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego,
 • osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony).

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21

osoba do kontaktu: Ewa Falenta tel. 46-8621953 wew. 46, adres e-mail: oswiata2@sochaczew.pl

 

Podstawa prawna: Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910 z późn. zm.)

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. określenie nazwy szkoły lub placówki,
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki,
 3. informację o siedzibie szkoły lub placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);
 4. informację o miejscu prowadzenia szkoły lub placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);
 5. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 6. określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;
 7. informację, czy szkoła ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;
 8. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego).

Wzór wniosku oraz formularz – dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) znajduje się w pliku do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe i art. 102 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego opracowanym na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1520 z póżn. zm.)
 2. Listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów).
 3. Zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe) w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
 4. Informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 1. Pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty - dotyczy szkół.
 2. Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych).
 3. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw).

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych szkoła lub placówka zostaje zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówkę Oświatowych, co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON.

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić, w ciągu 14 dni, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w rejestrze.

Wniosek o zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych znajduje się w plikach do pobrania.

Osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem o zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji formularz - dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) przeznaczonym dla właściwego typu szkoły/placówki.

Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpis przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wniosek o wpis punktu przedszkolnego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wniosek o wpis szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Formularz dane uzupełniające

Wykaz kadry pedagogicznej

Informacja o warunkach lokalowych

Zobowiązanie

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkól i placówek

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>