Programy

A A A

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Spośród problemów społecznych, jakie występują w Gminie Miasto Sochaczew, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne osób borykających się z tym problem jak również i ich rodzin.
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, takich jak: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego też działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych są w mieście przedmiotem szczególnej troski.
Gmina Miasto Sochaczew, na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, posiada kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej.


Kluczowym aktem prawnym jest „Gminny  program  profilaktyki  i  rozwiązywania problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii  dla  Miasta Sochaczewa  na  lata 2022-2025”, uchwalany corocznie przez radę miasta, stanowiący zarazem część strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

Uchwała XXVII/293/22 - Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałnia narkoamnii dla Miasta Sochaczewa na lata 2022-2025.pdf

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Narkotyki to problem społeczny. Mitem jest, że uzależnienie od nich dotyczy ludzi bezdomnych, mieszkających „na ulicy”, którym w życiu się nie ułożyło. Narkomanem może zostać każdy z nas. Uzależnienie od narkotyków to choroba i jak większość chorób, może dotknąć każdego. Nie jest łatwo rozpoznać, że ktoś ma problem z narkotykami. Osoba uzależniona rzadko kiedy przyzna się do choroby. Ważne jest aby dostrzec oznaki uzależnienia, odpowiednio i umiejętnie zareagować i potrafić pomóc.
Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji z tym faktem związanych dotyczy większości społeczeństw.
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Określa ona szczegółowe zadania do realizacji. Samorząd Gminy Miasto Sochaczew realizuje je na podstawie opracowanego „Gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii  dla  Miasta Sochaczewa  na  lata 2022-2025”.

 

PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWIA

Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Zdrowie jest również wartością, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje. Zdrowie jest zasobem, czyli bogactwem dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny. Tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe oraz rozwijać się. Wreszcie, zdrowie jest środkiem
do osiągnięcia lepszej jakości życia, przez którą należy rozumieć sprawne funkcjonowanie
do później starości, większą wydajność pracy i satysfakcję z życia. W związku z powyższym, we wszystkich okresach życia zdrowie należy chronić, czyli zapobiegać chorobom, doskonalić je, zwiększać jego potencjał oraz przywracać je, gdy pojawi się choroba.

Gmina Miasto Sochaczew od wielu lat realizuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców oraz równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Obejmują one w szczególności: promocję zdrowia i profilaktykę mającą na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, wdrażanie programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta oraz edukację zdrowotną zmierzającą do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i ich skutkami.

W celu kontynuacji podjętych działań na rzecz zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczności został opracowany Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025.

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>