Otwarte Konkursy Ofert

A A A

 

Z każdym rokiem sochaczewski ratusz coraz więcej pieniędzy przeznacza na szeroko rozumianą współpracę z organizacjami pozarządowymi, które organizują m.in. imprezy kulturalne, zajęcia i rozgrywki sportowe, wyjazdy wakacyjne dla dzieci z niezamożnych rodzin, prowadzą akcje profilaktyczne, zapewniają wsparcie niepełnosprawnym i seniorom, a w świetlicach socjoterapeutycznych oferują najmłodszym opiekę, posiłek i pomoc przy odrabianiu lekcji.

Aktualny konkurs:

 

ZARZĄDZENIE NR 52.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 52.2020

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 26.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Zarzadzenie 26.2020

Załącznik do Zarzadzenia - ogłoszenie

Oferta

 .............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 27.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarzadzenie 27.2020

Załącznik do Zarzadzenia -Ogłoszenie

Oferta

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 28.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarzadzenie 28.2020

Załacznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 29.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności nas rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

 Zarzadzenie 29.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 30.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej  pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne”

Zarzadzenie 30.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 31.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 31.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 32.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja programów profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy na terenie sochaczewskich szkół”

Zarzadzenie 32.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 33.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 33.2020

Załacznik do Zarzadzenia - ogłoszenie

Oferta

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 34.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Sochaczew z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy) oraz członków rodzin osób uzależnionych”

Zarzadzenie 34.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 35.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn.: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarzadzenie 35.2020

Załacznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 36.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej”

Zarzadzenie 36.2020

Załącznik do Zarzadzenie - Ogłoszenie

Oferta

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 6.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 6.2020

Załacznik do zarządzenia - ogłoszenie

wniosek SPORT.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR 122.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 4 czerwiec 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 122.2019

Oferta Załącznik Nr 1 do rozporządzenia

 

.................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 121.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 121.2019

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 18.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

  1. Programu Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.
  2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie nr 18.2019

 ...........................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 282.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 282.2018

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 64.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 marca 2018 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie 64.2018.pdf

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 305.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 305.2017

wniosek_sport.doc

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 304.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2018.

Zarzadzenie 304.2017.

..................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 278.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 grudnia 2017 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 278.2017

............................................................................................................................................................................................../

ZARZĄDZENIE NR 8.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 8.2017

Ogłoszenie do zarządzenia Nr 8.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 7.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

 w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2017.

Zarządzenie Nr 7.2017

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej.

  Zarządzenie Nr 3.2017

Treść Ogłoszenia do Zarządzenia Nr 3

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 66/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 marca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarzadzenie Nr 66 z dnia 8 marca 2016 r.

 


ZARZĄDZENIE NR 15.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

  Treść Zarządzenie nr 15.2016

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 14.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2016.

 Treśc Zarządzenia nr 14.2016

 


 

ZARZĄDZENIE NR 12.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

                     I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

                   II. Pomocy Społecznej.

Treść Zarządzenia nr 12.2016

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 42/15

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 03.03.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań  z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 

treść arzadzenia 42 2015.pdf

 


 

Zarządzenie nr 41/2015

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 03.03.2015r.

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2015.

 

treść zrzadzenie 41 2015.pdf

 


Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>