Awans zawodowy

A A A

 Uprawnienia, wymagania i terminy

Tryb i warunki awansu zawodowego nauczycieli szczegółowo określa  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200)

W zakresie awansu zawodowego nauczycieli do kompetencji organu prowadzącego należy:

  • nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  • odmowa nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela minowanego – w  przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b KN
  • wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach odwołań od decyzji dyrektora odmawiającej nadania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz wydania przez dyrektora aktu nadania stopni nauczyciela kontraktowego z rażącym naruszeniem prawa
  • wydanie, na wniosek nauczyciela, nowego aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, uwzględniającego uzyskany przez nauczyciela, w trakcie pracy zawodowej, wyższy poziom wykształcenia
  • powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  • udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego – gdy o ten stopień awansu ubiega się dyrektor szkoły,


Nauczyciel kontraktowy po odbyciu stażu i spełnieniu wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia cytowanego powyżej, składa w terminach - do 30 czerwca lub 31 października wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją zawierającą:

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

1)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2)  zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a)  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b)  dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c)  przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3)  kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

oświadczenie nauczyciela

informacja do wniosku

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>