Awans zawodowy

A A A

 Uprawnienia, wymagania i terminy

Tryb i warunki awansu zawodowego nauczycieli szczegółowo określa  rozporządzenie MEN uzyskiwanie stopni awansu.pdf

W zakresie awansu zawodowego nauczycieli do kompetencji organu prowadzącego należy:

 • nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • odmowa nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela minowanego – w  przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b KN
 • wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach odwołań od decyzji dyrektora odmawiającej nadania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz wydania przez dyrektora aktu nadania stopni nauczyciela kontraktowego z rażącym naruszeniem prawa
 • wydanie, na wniosek nauczyciela, nowego aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, uwzględniającego uzyskany przez nauczyciela, w trakcie pracy zawodowej, wyższy poziom wykształcenia
 • powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego – gdy o ten stopień awansu ubiega się dyrektor szkoły,


Nauczyciel kontraktowy po odbyciu stażu i spełnieniu wymogów określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia cytowanego powyżej, składa w terminach - do 30 czerwca lub 31 października wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją zawierającą:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów.
 2. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub poświadczona kopia aktu.
 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
 4.  informacja do wniosku.docx
 5. --oświadczenie nauczyciela.docx

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>