Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Młodzież ma głos

Po wakacjach radni miasta zdecydują o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta (MRM). Ma być ona organem samorządowym młodego pokolenia, reprezentować to środowisko w dyskusjach o przyszłości Sochaczewa, zachęcać do działania na różnych płaszczyznach - artystycznej, sportowej czy charytatywnej. Marszałek Mazowsza wsparł już inicjatywę burmistrza dotacją w wysokości ponad 24 tys. zł.

Pierwszą w Sochaczewie młodzieżową radę powołano do życia w 2006 roku, ale z różnych przyczyn nie przetrwała ona próby czasu. Skończyło się na jednej kadencji, ale uchwała o jej utworzeniu nigdy nie została uchylona. Teraz korekty i dostosowania do nowych przepisów wymaga w zasadzie jednie statut rady określający zasady jej działania, tryb wyboru członków, zasady wygaśnięcia mandatu czy zadania jakie ma wypełniać.

Szczegóły w statucie

Kilka miesięcy temu zamiar przywrócenia MRM ogłosił burmistrz Piotr Osiecki. Ratusz zakończył już prace nad statutem, projekt uchwały w tej sprawie poddawany jest konsultacjom społecznym (https://sochaczew.pl/home/www/5128?title=Konsultacje-spoleczne&filterId=5&tabId=76&pid=5128&sochaczew) i we wrześniu pomysłem zajmą się radni. Zgodnie z założeniami MRM będzie reprezentowała młodzież, współpracowała z władzami miejskimi, oświatowymi, opiniowała i konsultowała przedsięwzięcia dotyczące młodzieży, zgłaszała wnioski do „dorosłej” rady w sprawach będących przedmiotem jej obrad, podejmowała uchwały w sprawach dotyczących młodego pokolenia, współpracowała z organizacjami działającymi na rzecz młodzieży.

Kadencja potrwa dwa lata

MRM ma się spotykać na sesjach, obrady będą ważne gdy weźmie w nich udział minimum połowa składu rady, na pierwszej sesji radni złożą ślubowanie oraz wyłonią ze swego grona prezydium składające się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Będzie ono przygotowywać projekty uchwał, opracowywać sprawozdania z pracy MRM oraz udzielać odpowiedzi na zapytania radnych. Kadencja rady potrwa dwa lata. Gremium ma się spotykać nie rzadziej niż raz na pół roku i nie częściej niż raz na kwartał. Pierwszą sesję zwoła przewodniczący „dorosłej” rady i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego MRM. Młodzieżowa rada zdecyduje, czy chce mieć społecznego opiekuna. Jeśli tak, konkretną osobę wybierze „dorosła” rada spośród kandydatów zaproponowanych przez młodzież. Opiekun ma udzielać wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, brać udział w posiedzeniach, doradzać i pomagać młodzieży w sprawnym działaniu MRM.

Radny z każdej szkoły

Jeśli na wrześniowej sesji statut MRM zostanie zatwierdzony, tej jesieni w szkołach odbędą się wybory. Radnym będzie mógł zostać mieszkaniec Sochaczewa mający 13-19 lat, uczęszczający w trybie dziennym do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej znajdującej się na terenie Sochaczewa. Okręgami wyborczymi będą poszczególne szkoły (zespoły szkół) podstawowe i ponadpodstawowe liczące co najmniej 50 uczniów. Poszczególnym okręgom przypadnie liczba mandatów zależna od liczby uczniów uczęszczających do tych szkół. Podział mandatów określi Miejska Komisja Wyborcza, przy czym łączna liczba mandatów nie będzie większa niż 31. Mandat otrzymują osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Wybory jeszcze tej jesieni

Uprawnieni do głosowania będą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych mających siedzibę  w Sochaczewie. Wybory do MRM zarządzi trzyosobowa Miejska Komisja Wyborcza, powołana przez burmistrza, co najmniej 21 dni przed dniem głosowania, a to musi się odbyć pomiędzy 30 września a 30 listopada.

 

Zdaniem burmistrza Piotra Osieckiego

- Samorząd to my, każdy mieszkaniec Sochaczewa. Wierzę, że poprzez radę zachęcimy uczniów, by jeszcze mocniej angażowali się w lokalne sprawy. Przecież za kilka czy kilkanaście lat to obecni nastolatkowie będą lekarzami, nauczycielami, przedsiębiorcami, urzędnikami, bankowcami. Oni będą budowali przyszłość, przejmą odpowiedzialność za sprawy samorządu. Mam też bardzo dobrą wiadomość związaną z naszymi planami wobec MRM. Kilka dni temu sejmik Mazowsza, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/ Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy „Mazowsze dla Młodzieży”, przyznał nam 24,4 tys. zł dotacji na pokrycie kosztów związanych z powołaniem rady. To pieniądze m.in. na szkolenie przyszłych radnych. Na sto możliwych punktów komisja konkursowa przyznała nam sto, co kolejny raz potwierdza, jak skuteczni jesteśmy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Zdaniem Przewodniczącego Rady Miasta Sylwestra Kaczmarka

- Cieszę się, że jeszcze mocniej usłyszymy głos młodego pokolenia. Młodzież ma wiele cennych pomysłów i spostrzeżeń dotyczących miasta, kierunków jego rozwoju. Tam, gdzie te gremia działają od lat, reprezentanci szkół opiniują uchwały „dorosłej” rady, promują wolontariat, angażują się w akcje społeczne, blisko współpracują z lokalnymi władzami i stowarzyszeniami. Głos młodzieży jest bardzo potrzebny w debacie publicznej. Wyobrażam sobie, że to właśnie z tych młodych ludzi wyrosną przyszli radni, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast. Taka praktyka pozwoli im otworzyć nowe horyzonty, nauczyć się samorządu od środka i być maksymalnie kreatywnymi. Z moich obserwacji wynika, że posłowie czy ministrowie wywodzący się z samorządów, wykazują zrozumienie dla ich problemów i są w swej pracy bardziej skuteczni i efektywni. Zapraszam młodzież do aktywności - naprawdę warto!

(daw)

A A A
18-07-2022
godz.08:55
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 12.08.2022 r. 3748165 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy