Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Przetarg na sprzedaż samochodu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO „ZAKŁADU WODODCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O.


1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

Tel. 0-46 862 82 30

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój JRP w dniu 25.01.2022 r. o godz. 11:15.

 

3. Rodzaj, typy i ilość składników majątku objętych postępowaniem, ceny wywoławcze oraz miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Samochód:

Marka: Fiat

Typ / model: Fiorino 225BXD1A

Rok produkcji: 2012 r.

Rodzaj nadwozia: furgon

Rodzaj silnika: diesel

Przebieg: 253 594 km

Pojemność skokowa silnika: 1248 cm

Moc silnika: 55 kW

Cena wywoławcza:  2 829,00 PLN brutto.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania można uzyskać od p. Pawła Orlikowskiego dostępnego pod nr tel. 696 056 281.

Samochód można obejrzeć w Sochaczewie przy ul. Wiskozowej 10 po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Pawłem Orlikowskim dostępnym pod nr tel. j.w.

 

4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

Oferent może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz telefon kontaktowy,

2)    oferowaną cenę za przedmiot objęty przetargiem i warunki jej zapłaty,

3)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie „ZWiK - Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej:

„Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Fiat Fiorino – nie otwierać przed 25.01.2022 r. godzina 11:15”

Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2022 r. o godz. 11:00.

Ustala się 14- dniowy termin związania złożoną ofertą liczony od ostatecznego terminu składania ofert.


6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

7. Pozostałe informacje:

1)      Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

2)      Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)        została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu

b)      nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

3)      Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę za składnik objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4)      W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

8. Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą ceną, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a w dniu zapłaty własność pojazdu przechodzi na Kupującego (zastrzeżenie własności).

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący.

 

Pełna treść ogłoszenia, opinia rzeczoznawcy i zdjęcia samochodu znajdują się tu:

https://zwik.sochaczew.pl/auctionshow/35045?title=PRZETARG-PUBLICZNY-NA-SPRZDAZ-RZECZOWYCH-SKLADNIKOW-MAJATKU-RUCHOMEGO-ZAKLADU-WODODCIAGOW-I-KANALIZACJI-SOCHACZEW-SP-Z-O-O-&sochaczew

A A A
11-01-2022
godz.08:35
 


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 20.01.2022 r. 3461224 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy