ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ROLNIKOM

A A A

 

UPRAWNIENI DO ZWROTU

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym. Zasady zwrotu podatku określa ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Producentami rolnymi są: 

  • osoby fizyczne ,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

będące posiadaczami min. 1 ha użytków rolnych.  

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:

  • 1-28 lutego 2017 r.  (faktury za okres 1.08.2016 r. - 31.01.2017 r.)
  • 1-31 sierpnia 2017 r. (faktury za okres 1.02.2017 r. - 31.07.2017 r.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

4. Kopie umów dzierżawy użytków rolnych(do wglądu).


TERMINY WYPŁATY ZWROTU

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje (po otrzymaniu dotacji na ten cel z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w terminach:

  • 3-28 kwietnia 2017 r. dla wniosków złożonych w lutym
  • 2-31 października 2017 r. dla wniosków złożonych w sierpniu

 

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Producent rolny (rolnik) w ciągu całego roku kalendarzowego może zakupić dowolną ilość oleju napędowego do produkcji rolnej (na fakturę VAT), z tym że zwrot podatku akcyzowego przysługuje mu w ramach rocznego limitu, który liczy się następująco:

A x 86 x B = C

gdzie:

A – podatek akcyzowy zawarty w cenie 1 litra oleju napędowego podlegający zwrotowi – w 2017 r. to 1,00 zł,

86 – maksymalne zużycie oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych,

B – ilość hektarów użytków rolnych producenta rolnego,

C – wyliczona w złotówkach wysokość rocznego limitu producenta rolnego,

Obliczoną kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu

  • jeżeli kwota zwrotu (ilość litrów zakupionego wg faktur paliwa pomnożona przez stawkę zwrotu) jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu,
  • jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

 

STAWKI ZWROTU w poszczególnych latach

 

ROK

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1010

2009

2008

2007

2006

STAWKA ZWROTU

1,00 zł.

0,95 zł.

0,95 zł 

0,95 zł.

0,95 zł.

0,85 zł.

0,85 zł.

0,85 zł.

0,85 zł.

0,55 zł.

0,45 zł.

 


WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 wniosek.doc    wniosek.pdf

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dostępny jest również w Referacie Podatkowym (IV p. pok. 503, tel (46) 862-22-35 wew. 353)

 

Informacja Ministra Finansów_dla_rolnikow_dot._zakupu_paliw.pdfZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
do pobrania
Plik wniosek_zwrot_podatku_akcyzowego11.doc
Plik wniosek_zwrot_podatku_akcyzowego11.pdf
Plik informacje_dla_rolnikow_dot._zakupu_paliw.pdf