Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych (KSP)

A A A

Kontakt:

Kramnice Miejskie

Adres: ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602


Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Naczelnik: Agata Kalińska

Tel.: (46) 8622730 w. 380, pok. 313

e-mail : agata.kalinska@sochaczew.pl


Pracownicy:

Inspektor: Jakub Milewski, pok. 314, tel. w. 360, e-mail : promocja2@sochaczew.pl

Inspektor: Joanna Augustyniak, pok. 311, tel. w. 382, e-mail: organizacje.pozarzadowe@sochaczew.pl

Młodszy Referent: Joanna Wojewoda, pok. 314, tel. w. 433, joanna.wojewoda@sochaczew.pl

Specjalista: Joanna Michalak  pok. 311, tel. w. 381, sport@sochaczew.pl

Główny Specjalista: Halina Pędziejewska pok. 311, tel. w. 431

Referent - Daniel Janiak, pok. 314, tel. w. 430


Kompetencje i zadania:

1. W zakresie promocji i inicjatyw gospodarczych: 

1) współdziałanie przy sporządzaniu wieloletnich i rocznych programów inwestycyjnych miasta,

2) współdziałanie przy planowaniu strategicznym rozwoju miasta,

3) sporządzanie danych statystycznych Miasta,

4) gromadzenie informacji o Mieście i przygotowywanie materiałów promujących Miasto na zewnątrz,

5) przygotowywanie, gromadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo-informacyjnych promujących miasto,

6) inicjowanie i współudział w realizacji wydawnictw o charakterze promocyjno -informacyjnym z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, w tym sieci Internet,

7) wykonywanie prac i czynności zleconych przez Burmistrza związanych z organizacja imprez  o charakterze promocyjnym dla miasta, zarówno na jego terenie jak i poza jego obszarem.

 

2. W zakresie turystyki i promocji turystycznej:

1) tworzenie i zarządzanie programami promocji turystycznej Miasta,

2) koordynowanie działań w zakresie przygotowania sezonu turystycznego,

3) realizowanie zdań związanych z członkostwem Miasta w stowarzyszeniach  realizujących zadania w zakresie turystyki i promocji turystycznej,

4) opracowywanie danych dotyczących turystyki i przekazywanie ich celem umieszczenia w informatorach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych,

5) zabezpieczenie udziału Miasta w międzynarodowych i krajowych targach turystycznych,

6) współpraca z wydawnictwami, mediami, podmiotami gospodarczymi w sprawach promocji turystycznej Miasta,

7) współpraca z innymi miastami w zakresie turystyki i promocji,

8) prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

9) prowadzenie ewidencji pól biwakowych na terenie Miasta,

10) kontrolowanie obiektów hotelarskich w zakresie swojej właściwości miejscowej, dotyczące przestrzegania wymagań określonych przepisami.

 

3. W zakresie współpracy krajowej i zagranicznej:

1) przygotowywanie projektów umów dotyczących współpracy krajowej i zagranicznej,

2) realizowanie spraw związanych z prowadzoną współpracą z miastami partnerskimi,

3) organizacyjne zabezpieczenie wizyt delegacji krajowych i zagranicznych.

 

4. W zakresie kultury:

1) Monitorowanie działalności instytucji kultury:

a) przygotowywania projektów dokumentów dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania likwidacji instytucji kultury,

b) prowadzenia rejestru instytucji kultury,

c) opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych,

d) opiniowanie projektów planów finansowych,

e) przyjmowanie i analiza otrzymanych od podległych placówek kultury sprawozdań z realizacji zadań statutowych,

f) kontrolowanie działalności statutowej instytucji.

2) Inicjowanie działań promujących kulturę:

a) opracowywanie projektu rocznego kalendarza imprez kulturalnych,

b) organizowanie cyklicznych świąt państwowych oraz spotkań i imprez o charakterze okolicznościowym,

c) współpraca z innymi instytucjami kultury, szkołami i uczelniami wyższymi.

d) promowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta poprzez:

-  organizowanie imprez o charakterze miejskim, które wymagają współdziałania instytucji kultury z innymi instytucjami,

- wspieranie i wykorzystywanie dokonań amatorskiego ruchu artystycznego, funkcjonującego poza miejskimi instytucjami kultury,

- koordynowanie działań mających na celu propagowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta,

- opiniowanie zasadności finansowania z budżetu miasta społecznych inicjatyw kulturalnych,

3) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz kontrola ich bezpieczeństwa.

4) W zakresie ochrony zabytków:

a) prowadzenie spraw w  zakresie zapewniania warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury, a w szczególności :

- podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przedmiotów zasługujących na wpisanie ich do rejestru zabytków,

- przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotów, które posiadają cechy zabytku, przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- wykonywanie zadań określonych w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

 

5. W zakresie kultury fizycznej:

1) Monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania w zakresie sportu i rekreacji:

a) przygotowywania projektów dokumentów dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania likwidacji placówki,

b) opiniowanie statutu i regulaminu organizacyjnego,

c) opiniowanie projektów planów finansowych,

d) analiza i kontrolowanie działalności statutowej,

2) Udział w przeglądach materialno - technicznych bazy jednostek organizacyjnych Miasta realizujących zadania w zakresie sportu i rekreacji,

3) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, 

4) Inicjowanie działań promujących kulturę fizyczną:

a) opracowywanie projektu rocznego kalendarza imprez sportowych,

b) współpraca z zewnętrznymi instytucjami sportu i rekreacji.

 

6. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:

a) przygotowywanie konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy przez  organizacje pozarządowe,

b) współpraca z komisją konkursową,

c) przygotowanie porozumień na realizację zadań przez organizacje  wyłonione  w drodze konkursu ofert.

2) prowadzenie kontroli i oceny realizacji zleconych zadań organizacjom pozarządowym.

3) wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i obywatelskich grup inicjatywnych działających na rzecz mieszkańców Miasta Sochaczewa poprzez świadczenie następujących usług:

a) udostępnianie pomieszczeń na spotkania w ramach działalności inicjatywnej, statutowej, na akcje społeczne, szkolenia, imprezy okolicznościowe itd.,

b) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta Sochaczew

c) prowadzenie skrzynek kontaktowych, skrytek na dokumenty i udostępnianie adresu Centrum do korespondencji – na podstawie zawartej umowy użyczenia,

d) udostępnianie publikacji, prasy i materiałów związanych z działalnością sektora pozarządowego,

e) umożliwianie korzystania z Internetu,

f) udostępnianie sprzętu technicznego (komputera, drukarki, kserokopiarki, sprzętu multimedialnego itp.),

g) poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów itp.,

h) promocję działalności grup inicjatywnych, organizacji pozarządowych i wolontariatu,

i) prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe,

j) obsługę organizacyjną i merytoryczną organów doradczych Burmistrza Miasta Sochaczew, w tym Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Sochaczewskiej Rady Sportu,

k) inne formy współpracy Gminy Miasto Sochaczew z sektorem pozarządowym.

7. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Centrum. 


Jak załatwić sprawę w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych?

Lista procedur realizowanych przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - BIP

<< powrót


Zwiń  rejestr zmian
 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>