Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XXVII/289/17 23-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2016 rok.
XXVII/290/17 23-06-2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
XXVII/291/17 23-06-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
XXVII/292/17 23-06-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
XXVII/293/17 23-06-2017 w sprawie nabycia nieruchomości.
XXVII/294/17 23-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy.
XXVII/295/17 23-06-2017 w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymiennych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (...).
XXVII/297/17 23-06-2017 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego (...).
XXVII/298/17 23-06-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie do projektu „Zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” nr RPMA.10.01.01-14-7208/16 realizowanego w ramach Osi priorytetowej X. (...).
XXVII/299/17 23-06-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie do projektu „ Inwestujemy w przyszłość- podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Gimnazjum (...)
XXVII/300/17 23-06-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie do projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie”, nr RPMA.10.01.01-14-7205/16 realizowanego w ramach (...)
XXVII/301/17 23-06-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie do projektu „ Przyszłość w naszych rękach - podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie”, realizowanego w ramach (...).
XXVII/302/17 23-06-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół w Sochaczewie do projektu „Akademia Kompetencji – kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie” nr RPMA.10.01.01-14-7202/16 realizowanego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja (...).
XXVII/296/17 23-06-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ul. Olimpijskiej.
XXVII/303/17 23-06-2017 o przyjęciu do realizacji oraz do wieloletniego planu finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew.
XXV/272/17 24-05-2017 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sochaczewa.
XXV/273/17 24-05-2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.
XXV/ 274/17 24-05-2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2017.
XXV/275/17 24-05-2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
XXV/276/17 24-05-2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania