Kto zapewni w szkołach opiekę pielęgniarską?

Burmistrz Miasta Sochaczew zaprasza do współpracy podmioty z terenu miasta Sochaczew udzielające świadczenia opieki zdrowotnej, w tym z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Sochaczew

Współpraca obejmować będzie realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Realizatorem zadania może zostać podmiot udzielający świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej, w tym z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna integrują opiekę zdrowotną nad uczniami w celu wsparcia rodziców oraz pełnoletnich uczniów w realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo do zadań pielęgniarki będzie należy obowiązek integrowania realizacji opieki stomatologicznej nad uczniami.

 

W celu integrowania opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z:

1) lekarzem dentystą;

2) rodzicami.

W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje również z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357), a w przypadku gdy nie został utworzony zespół podstawowej opieki zdrowotnej – z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole.

 

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki będą udzielane w sytuacji braku sprzeciwu rodziców oraz pełnoletnich uczniów, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania tym osobom informacji o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu.

 

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7.
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie,
    15-go Sierpnia 44.
  3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5.
  4. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie, ul. Stanisława Staszica 25.
  5. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, ul. Stanisława Staszica 106.
  6. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, ul. Fryderyka Chopina 99.

 

Okres realizacji zadania zostanie ustalony przez Strony porozumienia z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może z ważnych powodów rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego, bez obowiązku zapłaty odszkodowania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Sochaczewie nr tel. 0-46 862-19-53.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie do 12 września 2019 r.

 

formularz - opieka pielęgniarska

A A A
26-08-2019
godz.09:43
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.01.2020 r. 2710743 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy