Rusza nabór kandydatów na ławników

W związku z upływem 31 grudnia br. czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Miejskiej w Sochaczewie z prośbą o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023:

- do orzekania w  Sądzie Okręgowym w Płocku - 5 osób; w tej liczbie do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, Wydział Pracy- 1 osoba;

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie - 5 osób;

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie, Wydział Pracy  - 1 osoba.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 1 lipca br.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

Wszelkie informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (46) 862 28 34. Wzory zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika można znaleźć w BIP Urzędu Miasta:  http://sochaczew.pl/home/www/7230?title=Wybory-lawnikow-sadowych-2020-2023&filterId=5&tabId=76&pid=7230&sochaczew

A A A
05-06-2019
godz.15:20
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 15.09.2019 r. 2589493 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy