Ogromny projekt edukacyjny dla szkół

Dzięki unijnej dotacji do sochaczewskich szkół podstawowych trafi m.in. ponad czterdzieści laptopów dla uczniów, szesnaście elektronicznych tablic, czternaście laptopów pozwalających nauczycielom obsługiwać tablice interaktywne, piętnaście projektorów multimedialnych, drukarki 3D. Prócz tego niemal 114 tysięcy ratusz chce wydać na wyposażenie pracowni przedmiotowych.

Zakupy są prowadzone w ramach unijnego projektu o wartości około 1,7 mln złotych. Za pośrednictwem ratusza przystąpiło do niego pięć sochaczewskich podstawówek. Od października 2017 do czerwca 2019 roku w szkołach przeprowadzonych zostanie kilka tysięcy godzin zajęć językowych, komputerowych, z matematyki, fizyki i przyrody. Z dodatkowych lekcji skorzysta ponad tysiąc uczniów, a opiekę zapewni im grupa nauczycieli specjalnie przeszkolonych w ramach tego projektu.

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie

w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie. Łączna wartość projektu wynosi 157 440,42 zł., z czego 125 952,34 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 180 uczniów / 79 kobiet województwa mazowieckiego w Sochaczewie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

 1. Podniesienie kompetencji z języka angielskiego 42U/18K poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi w okresie 2017/2019
 2. Podniesienie kompetencji matematycznych 14U/6K poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi w okresie 2017/2019
 3. Podniesienie kompetencji cyfrowych 42u/18K poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi z informatyki w okresie 2017/2019
 4. Podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 56u/26K poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi w okresie 2017/2019

W ramach realizacji projektu ,, Zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie” są prowadzone następujące zajęcia:

 1. Szkolenia dla nauczycieli
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 4. Zajęcia wyrównawcze informatyki
 5. Zajęcia z matematyki w formie eksperymentu
 6. Zajęcia z chemii w formie eksperymentu
 7. Zajęcia z biologii w formie eksperymentu
 8. Wyjazdy edukacyjne

    Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i informatyki. Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne (łącznie cztery), w tym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  nr 2 w Sochaczewie

w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest  przeznaczony jest dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie. Łączna wartość projektu wynosi 503 954,78 zł i jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wyrównanie u 240 U/122K braków edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych, matematyczno-przyrodniczych, językowych i 1)cyfrowych, zwiększenie efektów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, a także podniesienie kompetencji kluczowych 9 nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie do 30.06.2019r. poprzez doposażenie pracowni i realizację dodatkowych zajęć.

Cele szczegółowe zakładają:

 1. Podniesienie kompetencji matematycznych u 70%  uczniów SP nr 2 uczestniczących w zajęciach tj. 54U/28K w okresie IX.2017-VI.2019
 2. Podniesienie kompetencji przyrodniczych u 70% uczniów SP nr 2 uczestniczących w zajęciach tj. 54U/28K w okresie IX.2017-VI.2019
 3. Podniesienie kompetencji z języka angielskiego  u 70% uczniów SP nr 2 uczestniczących w zajęciach tj. 63U/32K w okresie IX.2017-VI.2019
 4. Podniesienie kompetencji z języka niemieckiego  u 70% uczniów SP nr 2 uczestniczących w zajęciach tj. 7U/4K w okresie IX.2017-VI.2019
 5. Podniesienie kompetencji cyfrowych 70% uczniów SP nr 2 uczestniczących w zajęciach tj. 52U/27K w okresie IX.2017-VI.2019
 6. Poprawienie umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach u 90%  uczniów uczestniczących w zajęciach tj. 23 U/12 K w okresie IX.2017-VI.2019
 7. Podniesienie umiejętności 4 nauczycielom SP nr 2  w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania metodą eksperymentu poprzez objęcie ich szkoleniem w tym zakresie we IX.2017
 8.  Podniesienie umiejętności 9 nauczycielom SP nr 2  w zakresie stosowania narzędzi TIK w nauczaniu  poprzez objęcie ich szkoleniem w tym zakresie we IX.2017
 9. Doposażenie 2 szkolnych pracowni VIII-IX.2017 w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

W ramach realizacji projektu ,, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie” są prowadzone następujące zajęcia:

 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli
 2. Wyposażenie pracowni matematycznej
 3. Wyposażenie pracowni przyrodniczej
 4. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe
 5. Organizacja zajęć metodą eksperymentu
 6. Rozwijanie kompetencji informatycznych i korzystanie z technologii informatyczno-komunikacyjnych
 7. Wyjazdy edukacyjne uczniów 2017-2019

 

Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły   w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, informatyki. Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne dwa razy w roku szkolnym, w tym po jednym do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie a także do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Przyszłość w naszych rękach - podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sochaczewie. Łączna wartość projektu wynosi 261 973,20 zł., z czego 209 578,56 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 178 uczniów / 91 kobiet województwa mazowieckiego w Sochaczewie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

 1. Podniesienie kompetencji matematycznych u 14U/7K poprzez objęcie ich interesującymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019
 2. Podniesienie kompetencji przyrodniczych u 28U/14K poprzez objęcie ich interesującymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019
 3. Podniesienie kompetencji z języka angielskiego u 14U/7K poprzez objęcie ich interesującymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019
 4. Podniesienie kompetencji cyfrowych u 50/26K poprzez objęcie ich interesującymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019
 5. Poprawa umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach 26U/13K poprzez objęcie ich specjalnymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019
 6. Podniesienie umiejętności 5N/5K poprzez objęcie ich specjalistycznymi szkoleniami w okresie 2017/2019

 

W ramach realizacji projektu ,,Przyszłość w naszych rękach - podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie” są prowadzone następujące zajęcia:

 1. Szkolenia dla nauczycieli
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 4. Zajęcia wyrównawcze informatyki
 5. Zajęcia z przyrody w formie eksperymentu
 6. Zajęcia logopedyczne
 7. Zajęcia psychoedukacyjne
 8. Wyjazdy edukacyjne

    Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice i plansze interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i informatyki. Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne (łącznie cztery), w tym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sochaczewie

w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Inwestujemy w przyszłość - podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie. Łączna wartość projektu wynosi 190 446,15 zł., z czego 152 356,92 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 206 uczniów / 109 mężczyzn województwa mazowieckiego w Sochaczewie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

 1. Podniesienie kompetencji matematycznych 49 uczniów / 25 mężczyzn poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019
 2. Podniesienie kompetencji przyrodniczych 49 uczniów / 25 mężczyzn poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019
 3. Podniesienie kompetencji z języka angielskiego 42 uczniów / 22 mężczyzn poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019
 4. Podniesienie kompetencji cyfrowych 42 uczniów / 22 mężczyzn poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019
 5. Podniesienie umiejętności 6N/5K poprzez objęcie ich profesjonalnymi szkoleniami w okresie 2017/2019

W ramach realizacji projektu ,,Inwestujemy w przyszłość - podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie” są prowadzone następujące zajęcia:

 1. Szkolenia dla nauczycieli
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 4. Zajęcia wyrównawcze informatyki
 5. Zajęcia wyrównawcze z fizyki
 6. Zajęcia matematyczne w formie eksperymentu
 7. Zajęcia z biologii w formie eksperymentu
 8. Wyjazdy edukacyjne

    Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice i plansze interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i informatyki. Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne (łącznie cztery), w tym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Akademia kompetencji - kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas Szkoły Podstawowej Nr 7 w Sochaczewie. Łączna wartość projektu wynosi 572 832,95 zł., z czego 458 266,36 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 279 uczniów / 133 kobiet województwa mazowieckiego w Sochaczewie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

 1. Podniesienie kompetencji matematycznych u 81U/39K poprzez realizację ciekawych zajęć dodatkowych w okresie 2017/2019.
 2. Podniesienie kompetencji przyrodniczych u 62U/29K poprzez realizację ciekawych zajęć dodatkowych w okresie 2017/2019.
 3. Podniesienie kompetencji z języka angielskiego u 29U/13K poprzez realizację ciekawych zajęć dodatkowych w okresie 2017/2019.
 4. Podniesienie kompetencji z języka niemieckiego u 24U/12K poprzez realizację ciekawych zajęć dodatkowych w okresie 2017/2019.
 5. Podniesienie kompetencji cyfrowych u 59U/29K poprzez realizację ciekawych zajęć dodatkowych w okresie 2017/2019.
 6. Podniesienie umiejętności 12N/12K nauczycielom poprzez organizację szkoleń w okresie 2017/2019.

W ramach realizacji projektu ,,Akademia kompetencji - kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie” są prowadzone następujące zajęcia:

 1. Szkolenia dla nauczycieli
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 4. Zajęcia wyrównawcze z przyrody
 5. Zajęcia doskonalące z języka angielskiego
 6. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
 7. Zajęcia wyrównawcze z informatyki
 8. Zajęcia z programowania
 9. Zajęcia z przyrody w formie eksperymentu
 10. Zajęcia z matematyki w formie eksperymentu
 11. Zajęcia doskonalące z chemii
 12. Zajęcia doskonalące z fizyki
 13. Wyjazdy edukacyjne

    Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice i plansze interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i informatyki. Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne (łącznie osiem), w tym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Mikrokosmos w Ujazdowie, a także do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

A A A
06-10-2017
godz.09:23
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 25.03.2019 r. 2391440 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy